Nieuws

 

November

  Update inzake BTW-plicht bij beschermingsbewind

Met enige regelmaat worden leden benaderd door de Belastingdienst in verband met het al dan niet van toepassing zijn van een vrijstelling voor de omzetbelasting voor hun activiteiten.

Uitgangspunt voor de Belastingdienst is daarbij doorgaans post b.33 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting, voor beschermingsbewind uitgewerkt in het bindend advies van de Kennisgroep Omzetbelasting van 21 oktober 2014. Enkele jaren terug is dit bindend advies op een WOB-verzoek namens de BPBI openbaar geworden. Het bindend advies geeft echter nogal wat ruimte voor verschillen in interpretatie en discussie. De rechtbank Noord Nederland heeft recent een uitspraak gedaan die dit bindend advies, dat er op neerkomt dat beschermingsbewind niet is vrijgesteld van BTW omdat het als zodanig geen schuldhulpverlening is, onderuit haalt.

  26-11-2018

  Tips Dierenbescherming - CliĆ«nten met huisdieren

Onder bewind gesteld en huisdier(en)?

De Dierenbescherming ontving positieve reacties na de kennissessies op de Bewindvoerdersdag. Daarom besteden we in deze nieuwsflits aanvullende aandacht aan preventie en zorg voor huisdieren bij onderbewindgestelden.

Voorkomen is beter dan genezen! Dat geldt voor veel dingen, ook voor dierenleed. Iedere bewindvoerder heeft wel een cliënt met een huisdier. Bij het ontbreken van financiële middelen, ontbreekt het soms ook aan de juiste zorg voor het huisdier. Hoe kun je als bewindvoerder je cliënt ondersteunen bij het voorkomen van dierenleed en wat moet je doen als een cliënt zijn of haar huisdier geen (medische) zorg kan geven?

Lees daarom hieronder de praktische tips van de Dierenbescherming over hoe te handelen als er huisdieren in het spel zijn.

  26-11-2018

 

Oktober

  Presentaties BPBI Bewindvoerdersdag 2 oktober 2018

Presentaties BPBI Bewindvoerdersdag 2 oktober 2018

Hier vind je de beschikbaar gestelde presentaties van de BPBI Bewindvoerdersdag 2018 (wordt nog aangevuld).

  11-10-2018

  Vacature Strategisch Bestuurder

Vacature Strategisch Bestuurder

Gewaardeerd lid,

Graag brengen we bij je onder de aandacht dat binnen BPBI er een vacature is voor een ‘Strategisch bestuurder’.

De functieomschrijving lees je hier.

  11-10-2018

 

September

  Radioprogramma Argos over bewindvoering

Onderwerp: Radioprogramma Argos over bewindvoering en wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Zaterdag 22 september jl. is in het onderzoeksradioprogramma Argos (VPRO, radio 1) een item uitgezonden over bewindvoering. Het item besteedt aandacht aan het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten en de vraag of de instroom van mensen met problematische schulden oplosbaar is.

BPBI is blij met deze aandacht voor bewindvoering in de media.
In het programma wordt helder uitgelegd wat de rol en toegevoegde waarde is van de bewindvoerder bij beschermings- en bij schuldenbewind.

  25-09-2018

  Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Download als PDF

Op 1 januari 2014 is de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (wet CBM) in werking getreden. Hieraan gekoppeld zijn enkele maanden later ook specifieke kwaliteitseisen van kracht geworden voor vertegenwoordigers van drie of meer cliënten. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een bindende beloningssystematiek in werking gesteld. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek uitgevoerd naar de werking van de wet CBM. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een evaluatie waarin de praktijkervaringen als gevolg van de invoering van deze wet wijziging zijn opgehaald. De uitkomsten van de evaluatie zijn 30 augustus jl. gepubliceerd. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft consultatie plaatsgevonden van diverse onderzoeksgroepen, met respondenten uit de rechterlijke macht en wettelijke vertegenwoordiging.

  17-09-2018

  Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Inleiding

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (hierna: BPBI) is op verschillende momenten gehoord over het voornemen om te komen tot een adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Het streven om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en te komen tot betere hulp aan deze mensen onderschrijft BPBI volledig. Ook deelt BPBI de visie dat de verantwoordelijkheid van gemeenten voor integrale preventie van en hulp bij schulden moet leiden tot een krachtiger, meer integraal en minder vrijblijvende praktijk, die in beginsel alle inwoners echt verder kan helpen. In dat licht staat BPBI een goede samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders voor.


Het nu voorliggende wetsvoorstel is breder dan enkel schulden doordat het ook, zodra schulden spelen, toestand-bewinden omvat. Tevens is het voorstel tot stand gekomen voordat is onderzocht wat de werking in de praktijk zal zijn. Het resultaat is een wetsvoorstel dat naar onze stellige overtuiging meer kwaad dan goed zal doen en op enkele serieuze punten bijstelling of aanpassing verdient. BPBI concludeert daarbij dat de genoemde beleidsmatige en financiële doelen met dit wetsvoorstel niet gerealiseerd zullen worden.

  14-09-2018


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign