Disclaimer
Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. BPBI is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan BPBI of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BPBI. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)
Postbus 43071
3540 AB  UTRECHT

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover BPBI geen controle heeft. BPBI draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign