Privacyverklaring
Algemeen
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens van Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Contact
Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn:

Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)
T.a.v. de Directie
 
Bezoekadres: Postadres:
Joseph Haydnlaan 2a Postbus 43071
3533 AE  UTRECHT 3540 AB  UTRECHT
Tel: 085-007 4330 *  
 
*) Wij zijn voor leden/relaties bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp?
Dan kun je een e-mail sturen naar de directie via directie@bpbi.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij het verrichten van onze dienstverlening/werkzaamheden is het nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van je:
Gegevens die jij aan ons geeft zoals onder andere:
 • NAWTE-gegevens
 • Geboortedatum
 • IBAN gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Volledig klachtendossier
 • Aanvullende relevante gegevens

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:
 • Accountant/administratie kantoor
 • IT leverancier
 • Leden
 • Overheids- instanties/diensten
Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.
Wij delen jouw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.   

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG’) en de ‘Uitvoeringswet AVG’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:
 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen en verwijderen;
 • wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bpbi.nl of per post via:
 
Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)
T.a.v. de Directie
Postbus 43071
3540 AB  UTRECHT

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:
 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben; of
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.
Automatische verwerking
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Heb je een klacht?
Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over onze reactie op je aanvraag? Dan kun je een e-mail sturen naar de directie van onze vereniging Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) via info@bpbi.nl of kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies, vernietiging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis.

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bpbi.nl

Wijzigingen
Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij je niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij je op de hoogte via onze website.
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign